CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO/ PROGRAMME FOR WORKSHOP

Chủ đề: TIỀM NĂNG – CÔNG NGHỆ – HIỆU QUẢ – BỀN VỮNG

Ngày 05/7/2023

Thời gian: 13h30-16h45

Địa điểm: Phòng Hội thảo B, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Chủ đề: Công nghệ nuôi trồng thủy sản (Chair man)

 

Phiên Hội thảo 2: 

Ngày 06/7/2023

Thời gian: 9h00-11h35

Địa điểm: Phòng Hội thảo B, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

 

Phiên Hội thảo 3: 

Ngày 06/7/2023

Thời gian: 14h00-16h45

Địa điểm: Phòng Hội thảo B, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh